Aquarium Sand Depth Calculator 1.1

Aquarium Sand Depth Calculator 1.1

Canadian Mind Products – Freeware –
SandDepth calculates weight of sand needed for an aquarium to achieved a
desired depth.

You tell it the size of your aquarium by adjusting sliders and the desired
depth of sand.

It then calculates how much sand you need. It works in metric or imperial
US measure.

You can also calculate how deep a given weight of sand sand will spread in
your aquarium.

As a side effect, it calculates how many US gallons/liters your tank
holds.

You can run it either as an Applet on the web, or as a desktop utility.
So you can add it to your aquarium website as a service to your visitors.

The logo is a pile of fine quartz sand. It may not be obvious at a small size.

Tổng quan

Aquarium Sand Depth Calculator là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Canadian Mind Products.

Phiên bản mới nhất của Aquarium Sand Depth Calculator là 1.1, phát hành vào ngày 10/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2014.

Aquarium Sand Depth Calculator đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Aquarium Sand Depth Calculator Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Aquarium Sand Depth Calculator!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản